Vzdelávanie 

 

         VZDELÁVANIE  -  podpora kvality života v každom veku.

Starnúci človek si potrebuje zachovať pre pocit užitočnosti a sebarealizácie primeranú činnosť. Čo robiť, aby sme si život predĺžili? Viliam Baláž uvádza desať podmienok potrebných k dosiahnutiu dlhého života, z ktorých vyberáme:

 • myslieť na starnutie a starobu od včasnej mladosti;
 • pripravovať sa na starobu tak, aby bola pokračujúcim činným životom;
 • vytvárať si podmienky zdravého odpočinku, telesnej obnovy a duševnej pohody, možnosť rekreácie a kultúrneho vyžitia sa;
 • dbať o vyrovnanú sociálnu atmosféru okolo seba a v sebe;
 • každý deň vedome pôsobiť na zachovanie zdravej rovnováhy telesných činností a duševného stavu 

Poslanie a funkcie Univerzít Tretieho Veku

Poslanie univerzít tretieho veku je veľmi široké so zámerom:

 • realizovať záujmové vzdelávanie seniorov na vysokých školách;
 • napĺňať základné poslanie – prispievať k zabezpečovaniu práva starších ľudí na vzdelanie;
 • získavať čo najväčší počet záujemcov o vzdelávanie z radov starších;
 • prispievať vzdelávacím programom a koncepciou UTV ku kvalitnému vypĺňaniu voľného času;
 • programom UTV vytvoriť nový vysoko hodnotný životný program seniorov;
 • vzdelávacím a sociálnym zámerom pomáhať práve penzionovaným pri prechode do dôchodku a integrovať ich do spoločnosti v nových podmienkach;
 • koncepciou záujmového vzdelávania prispievať k rozširovaniu obzoru, vedomostí, objasňovaniu neznámych skutočností a ku skvalitňovaniu kognitívnych (poznávacích) funkcií u starších ľudí;
 • prispievať k zlepšovaniu psychofyzickej kondície u seniorov a spomaľovaniu starnutia;
 • podieľať sa na starostlivosti o generáciu starších, ktorá si za svoje celoživotné výsledky zasluhuje pozornosť;
 • brzdiť konzervativizmus a dogmatizmus, predchádzať beznádeji starších ľudí, samote a strachu zo smrti;
 • prispievať k zlepšovaniu medziľudských vzťahov a pestovať pozitívne sebahodnotenie.

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.