Krajská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy seniorov trenčianskeho kraja

25.06.2015 17:09

Prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy seniorov sa uskutočnila 11.3.2015 v priestoroch Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne. Príjemnú atmosféru vytvorila úspešná účastníčka mnohých speváckych súťaží Pavlínka Ovádková piesňami Rozmarín zelený a Nikto nevidel, s klavírnym doprovodom Mgr. Milice Ilčíkovej. Obidve sú zo Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne, ktorá pravidelne zabezpečuje hudobné vstupy na kultúrne podujatia v knižnici. Milými slovami prítomných privítala Ing. Gabriela Krokvičková poverená vedením VKMR, členka organizačného výboru. Podujatie moderovala Jana Poláková, ktorá v úvode predniesla báseň Martina Lančariča Muž, ktorý stal na našej strane, venovanú Ľ. Štúrovi.

            Predsedníčka Krajskej organizačného výboru Jednoty dôchodcov Mgr. Anna Prokešová, hlavná organizátorka podujatia, pozdravila účastníkov, zaželala úspešný prednes a pekné chvíle, prežité v spoločnosti ľudí so vzťahom k umeleckému slovu.

            Príjemnou a považovanou pre usporiadateľov a účinkujúcich, bola účasť pracovníkov z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ing. Mirka Mazanová, poverená vedením útvaru kultúry, tlmočila povzbudivé slová a pozdrav predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku. Prítomní boli aj Janka Bartošová a Mgr. Mojmír Hloža. Ceníme si, že svoje pracovné povinnosti si zariadili tak aby vytrvali do skončenia podujatia. Nechceme byť neskromný ale myslíme, že vydareného a milého.

V propozíciách súťaže bolo napísané, že je to súťaž k 200. Výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. V Trenčíne si verejnosť medzi prvými pripomenula osobnosť našich národných dejín, keď bol vydaný zborník literárnych prác pod názvom Ľudovít Štúr mojimi očami. Zborník bol súčasťou XXII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Túto súťaž vyhlasuje MO MS v Trenčíne v spolupráci s mestom Trenčín, Verejnou knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne, Spolkom slovenských spisovateľov, Trenčianskym samosprávnym krajom a Maticou slovenskou usporiadateľov vždy teší úspešná účasť seniorov v tejto súťaži.

 Treba oceniť, že k tomuto nápadu sa teraz pridala aj Jednota dôchodcov na Slovensku – krajská organizácia Trenčín. Vyzvala seniorov, aby sa zapojili do prehliadky v umeleckom prednese. Výberom poézie a prózy z tvorby štúrovcov seniori prispeli k dôstojnej oslave života a diela Ľudovíta Štúra a slovenčiny. Seniori dokázali postaviť pomník vo svojich srdciach tomu, ktorý má korene v našom kraji. Veď práve u nás má pôvod rodina Michalcová, Šťúrova, tu sú miesta ich narodenia, pôsobenia, ale aj ich večného odpočinku. Aj táto prehliadka / výber poézie a prózy / aj akýmsi signálom, že v našej spoločnosti sú ľudia, ktorí sa živo zaujímajú o trvalé hodnoty minulosti, akým je aj dielo Štúrovo, pretože v súčasnosti niektoré jeho ideály ešte len uskutočňujeme, alebo túžime po tom, aby sa stali súčasťou nášho života. Porota pracovala v tomto zložení: Mgr. Mária Kubelová, členky Mgr. Matilda Klimáčková a Mgr. Margita Lamačková.

 

Hodnotenie:

                       Do súťaže sa prihlásilo 16 seniorov, prednes bol na veľmi dobrej úrovni v jazykových  prostriedkoch, precítený a zažitý.

Do vyššej súťaže postúpili:          Marián Grman

                                              Mária Kovalíková

S vlastnou tvorbou postúpili:       Emília Bátovská

                                              Božena Dobrovičová

Po odznení posledného vystúpenia sa prítomní, vďaka starostlivosti predsedníčky Mgr. Anky Prokešovej a jej obetavých spolupracovníčok, mohli občerstviť ešte pred vyhlásením poroty. Nemôžem nespomenúť prítomnosť predsedníčky KO Únie žien Slovenska PhDr. Janky Jablonskej. Nielen pre múdre slová ale aj za upomienkové darčeky pre účastníkov, za ktoré ďakujeme.

Oceňujeme, že všetci účastníci dostali nielen účastnícky list ale aj krásnu plaketu k 200. Výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Plakety boli odovzdané aj hosťom z TSK, predsedníčke Únie žien a organizátorom.

Plakety a účastnícke listy odovzdávali Ing. Mirka Mazánová a predsedníčka KO Jednoty dôchodcov Mgr. Anna Prokešová.

V závere si dovolím spomenúť slová Ing. Mirky Mazánovej ktorá citovala úryvok zo Sládkovičovej Maríny prednesenej na súťaži: Mladosť je túžba živá po kráse, v súvislosti so seniormi. Vyjadrila potešenie, obdiv a uznanie , že seniori stále túžia po kráse a dokážu ju vyjadriť svojim prednesom a vzťahom k umeleckému slovu.

Vďaku Štúrovi a jeho priateľom Hurbanovi a Hodžovi prejavili účastníci súťaže zhromaždením a skupinovou fotografiou pri súsoší na Hviezdoslavovej ulici.

                                                                                                                                                                               Mgr. Mária Kubelová, Jana Poláková 

       

             

  

 

 

 

 

 

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.